Opći uvjeti poslovanja

  1. Općenito

 
 
1.1. Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede u okviru cjelokupnog poslovnog odnosa za našu ponudu, potvrde narudžbi, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane uz prodaju.
 
1.2. Posebni uvjeti (odstupajući od općih uvjeta), osobito uvjeti kupca, vrijede samo ako su posebno ugovoreni i pismeno potvrđeni s naše strane. Promjena na računu ili na zamjenskoj potvrdi nije moguća.
 
 
 
  2. Narudžba
 
2.1. Kod prodaje proizvoda raspoloživih na skladištu – Kupac može namještaj uz izvršeno plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom odmah preuzeti.
 
2.2. Roba iz serijske proizvodnje se prodaje po uzorku. U takvim slučajevima se pri narudžbi ispunjava narudžbenica.
 
2.3. Svojim potpisom na narudžbenici te uplatom predujma u visini, ovisno o vrsti robe, najmanje međutim 30% vrijednosti robe kupac potvrđuje narudžbu, a rok isporuke počinje teči od tog trenutka. Nakon isplate cjelokupnog iznosa, te ostalih troškova i naknada navedenih u ovim OUPII-ima, kupac može preuzeti robu ili mu roba može biti isporučena.
 
2.4. Prodavatelj je kod narudžbe dužan obavijestiti kupca o sljedećem: npr. da je proizvodnja naručene robe ili dijelova te robe obustavljena, da je isporučiva samo količina robe koja je na skladištu, da je roba nedostatne kvalitete i dr.
 
2.5. Kupac nema pravo na kupnju izložbenih primjeraka osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora. Odstupanja u površini i boji drvenih površina koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako ostaju pridržana i uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. materijal namještaja i dekoracija) s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odn. modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.
 
2.6. Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrojavanju robe po njegovoj želji te za ostale naloge.
 
 
 
  3. Kupoprodajna cijena
 
3.1. Cijene navedene u ponudi prodavatelja su fiksne konačne cijene koje uključuju porez na dodanu vrijednost.
 
3.2. Dodatne usluge koje nisu sadržane u kupoprodajnoj cijeni robe, kao što su npr. dekoracijski, montažni i instalacijski radovi se dodatno naplaćuju te dospjevaju odmah, prema istaknutom cjeniku.
 
 
 
  4. Rokovi isporuke
 
4.1. Rok isporuke na koji se prodavatelj obvezuje naveden je u narudžbi. Ukoliko se prodavatelj neće moći pridržavati navedenog roka, dužan je obavijestiti kupca o tome na način opisan točkom 5.2.
 
4.2. Prodavatelj ima pravo raskida ugovora i oslobođen je obveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga upravnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimjereno otežano ili postane nemoguće, a prodavatelj je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio narudžbu. U tom slučaju prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca na način opisan točkom 5.2., a kupac ima pravo izbora da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se u slučaju postojanja drugih narudžbi uplaćeni predujam prebije s plaćanjima za iste.
 
4.3. Ukoliko prodavatelj kasni s isporukom za više od 90 dana, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora.
 
 
 
  5. Isporuka i kašnjenje u preuzimanju robe
 
5.1. Isporuka i preuzimanje robe obavlja se u mjestu sklapanja ugovora, t.j. u sjedištu, odnosno poslovnici ili skladištu prodavatelja, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U ovom slučaju se mjesto sklapanja ugovora (sjedište, poslovnica ili skladište prodavatelja) ugovara kao mjesto preuzimanja robe. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, o prijevozu robe se treba pobrinuti kupac o svom trošku i na svoju odgovornost.
 
5.2. Prodavatelj će kupca obavijestiti telefonski, telefaksom, pismom, e-mailom ili preko kurira da je roba koju je naručio pristigla. Kod telefonske ili osobne obavijesti, prodavatelj mora dokaz da je obavijestio kupca imati u obliku preporučenog pisma ili na drugi dokaziv način. Obavijest telefaksom se smatra dostavljenom od trenutka koji je označen na potvrdi o dostavi telefaksa.
 
5.3. Prodavatelj i kupac su odgovorni za točnost podataka navedenih pri sklapanju ugovora te su u slučaju promjene podataka dužni drugu stranu odmah obavijestiti o tome.
 
5.4. Kupac je dužan u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti platiti iznos kupoprodajne cijene uzimajući u obzir pri narudžbi uplaćeni predujam i preuzeti robu.
 
5.5. Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti, prodavatelj je ovlašten od 8. radnog dana zaračunati skladišnu naknadu u visini iznosa određenog pod točkom 5.6.
 
5.6. Skladišna naknada iznosi 1% od iznosa vrijednosti robe po danu. Prodavatelj je ovlašten i za uskladištenje preko treće osobe. Vezano uz kašnjenje svaki započeti dan se računa kao cijeli dan.
 
5.7. Ukoliko se kupac u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti ne javi i ne preuzme robu, prodavatelj je uvlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.
 
5.8. U slučaju nemogućnosti dostave robe kupcu, npr. jer kupac ne želi preuzeti robu iako je ona bez nedostataka, ili prijevozniku navede netočnu adresu, ili ako putem prijevoznika robu vrati prodavatelju i sl., prodavatelj će kupca obavijestiti o posljedicama kašnjenja odnosno odbijanja preuzimanja robe, na način opisan pod točkom 5.2.
 
5.9. Kupac je dužan pobrinuti se za transport robe o svom trošku u roku od 3 dana od dana primitka te obavijesti. Ukoliko kupac unutar tog roka ne podigne robu, prodavatelj je ovlašten od 4. dana početi naplaćivati skladišnu naknadu u visini iznosa navedenog pod točkom 5.6.
Ako roba u narednih 30 dana ne bude podignuta, prodavatelj je ovlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.
 
5.10. Kupac ovime daje suglasnost za prijeboj iznosa skladišne naknade te zbog kazne radi sprečavanja prodavatelja pri ispunjavanju ugovornih dužnosti s uplaćenim predujmom.
 
 
 
  6. Uvjeti plaćanja
 
6.1. Plaćanje kupoprodajne cijene se vrši na blagajni u gotovini ili drugim sredstvima koja zamjenjuju gotovinu.
 
6.2. Ukoliko se s opravdanim razlogom može pretpostaviti da kupac neće biti u mogućnosti platiti robu, prodavatelj je ovlašten zahtjevati bankovne garancije, dodatni predujam, ili plaćanje cijelog iznosa unaprijed, odnosno zahtjevati druga sredstva osiguranja vezano uz plaćanje od strane kupca.
 
6.3. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati kamatu na kašnjenje do 60. dana kašnjenja. Nakon tog roka prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor sukladno točki 5.7.
 

UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA UNUTAR “MYMÖBELIX“ KLUBA  

A.            Pregled sudjelovanja i korištenja “MyMöbelix“ kluba, te  bodovnog nagrađivanja.

1.              Ovo je ugovor između vas i Möbelix d.o.o. (u nastavku: „Klijent“, „mi“, „nas“ ili „naš“), kao  glavnog korisnika mrežnih stranica MyMöbelix kluba  (na mrežnoj adresi www.moebelix-advocate.spendsetter.com) te glavnog korisnika platforme mobilne i internetske tehnologije pod nazivom Advokat Platforma. Putem programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MyMöbelixClub (u nastavku: „Program“) bit će vam ponuđena prilika ostvarivanja raznih poticaja (u nastavku „Bodova“) za obavljanje raznih aktivnosti.

2.              Nakon što ostvarite Bodove, imat ćete pravo na njihovo korištenje za kupnju proizvoda, kupona i/ili usluga na Möbelix internetskom tržištu (u nastavku: „Klijentovo tržište“).

B.             Prihvatljivost

1.         U Programu mogu sudjelovati punoljetni državljani RH te punoljetne osobe kojima je odobren boravak u RH. To ne vrijedi u slučaju da je (Program ili sudjelovanje) zabranjeno zakonom.

 

2.        Sudjelovanjem u Programu u potpunosti i bezuvjetno pristajete na: (a) ove Opće uvjete             („Uvjeti“), (b) sve odredbe (uvjeti ugovora) objavljene ili druge izjave na mrežnim  

stranicama Klijenta, uključujući Klijentovo tržište te na (c) Opće uvjete poslovanja objavljene na mrežnoj stranici /www.moebelix.hr/c/agb

C.             Prijave u Program

1.              Za prijavu u Program morate ispunjavati zahtjeve prihvatljivosti iz Dijela B Uvjeta te imati pristup pametnom telefonu, računalu tablet, računalu ili drugom uređaju koji omogućuje pristup internetu. Nakon što provjerite ispunjavate li te uvjete, možete se prijaviti u Program na jedan od sljedećih dvaju načina: (a) Posjetom stranicama www.moebelix-advocate.spendsetter.com. („mrežne stranice Klijenta“) ili (b) preuzimanjem aplikacije pod nazivom MyMöbelix  iz prodavaonica Google Play, Apple App Store ili drugih koje Klijent odobrava.  Da biste se prijavili morate otvoriti račun i slijediti upute za registraciju.  Nakon što ste se registrirali za potvrdu prihvatljivosti potrebno je do 96 sati. Kad prihvatljivost bude potvrđena, bit ćete prijavljeni u Program. Bit će vam otvoren račun („Račun“). Broj Bodova koje steknete bilježit će se i pratiti na vašem Računu. 

2.              Limit: Jedan račun po osobi. Sudionikom će se smatrati osoba koja ima članstvo u Klijentu povezano s e-adresom koja se koristi za prijavu u Program.

D.            Stjecanje Bodova

1.              Bodove za vrijeme trajanja Programa možete stjecati raznim aktivnostima samo na navedenima mrežnim stranicama Klijenta ili u aplikaciji Klijenta.

E.             Ograničenja Bodova

1.              Klijent zadržava pravo, isključivo prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Programa dodati, skinuti ili promijeniti broj Bodova  koji se dodjeljuju za radnje, kao i za aktivnosti koje možete poduzimati radi stjecanja Bodova

2.              Bodove ne možete objedinjavati s računima drugih osoba niti ih na njih prenositi. Ne možete prenijeti, prodati niti poduzeti bilo koju radnju na način koji predstavlja kršenje ili pokušaj rušenja ovih Uvjeta. Svaki pokušaj objedinjavanja ili prijenosa Bodova  dovest će do izbacivanja iz Programa i gubitka svih Bodova na vašem računu. Program ne smijete zlouporabiti na bilo koji način, uključujući između ostaloga, ali ne isključivo: (a) korištenjem softverskog robota ili drugih načina umjetnog prikupljanja Bodova (b) „dijeljenjem“ informacija sa samim sobom, kao ni (c) korištenjem funkcije kopiranja u iOS-u kako biste prikupljali Bodove

3.              Klijent zadržava pravo poduzeti bilo koju drugu ili dodatnu radnju koju isključivo prema vlastitom nahođenju smatra primjerenom u slučaju da (prema vlastitom nahođenju) ocijeni da ste vi (odnosno vi i drugi) prekršili prethodnu odredbu, poduzeli neku drugu radnju s ciljem narušavanja svrhe Programa, bavili se nekom aktivnosti koju Klijent prema vlastitom nahođenju bude smatrao općenito nespojivom sa svrhom rada Programa ili da ste poduzeli neku radnju koja bi mogla naštetiti ili pokvariti rad bilo kojih mrežnih stranica, aplikacija ili programa kojima Klijent upravlja. 

4.              Sami snosite odgovornost za plaćanje svih poreza koji bi mogli proizaći iz Bodova primljenih u okviru Programa.

5.              Nakon što ste obavili određene aktivnosti, potrebno je do 96 sati da biste ostvarili odgovarajuće Bodove i da bi se ti Bodovi pojavili na vašem računu. Klijent zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju Bodove dodijeli i kasnije (neki drugi dan) ako je iz bilo kojeg razloga potrebno dodatno vrijeme.

6.              Kad ostvarite Bodove, potvrda mogućih Bodova koje ste ostvarili podliježe postupku provjere od strane Klijenta, koji odluke o ishodu donosi samostalno u skladu s ovim Uvjetima, a koje su odluke konačne i obvezujuće. Bodovi  se ne dodjeljuju do dovršetka postupka provjere. Bodovi ne vrijede ako: (a) ne ispunjavate kriterije prihvatljivosti, (b) nemate status urednog člana Klijenta (c Bodove niste stekli u skladu s ovim Uvjetima i putem zakonitih kanala ili (d) ako su  Bodovi krivotvoreni, izmijenjeni, manjkavi, neovlašteno upisani ili na bilo koji drugi način nepropisni.

7.              Odgovornost za osiguravanje točnosti vašeg računa snosite sami te vam se savjetuje da svoj račun redovito provjeravate.

8.              Ako smatrate da Bodovi nisu ispravno provedeni na vašem računu, morate se u roku 15 dana od datuma njihova stjecanja obratiti na:  http://www.moebelix.hr/contact/general

9.              Odluke Klijenta u pogledu dodjele Bodova konačne su i obvezujuće. Ostvareni bodovi za koje se naknadno utvrdi da su iz bilo kojeg razloga nevažeći podliježu dikvalifikaciji i bit će skinuti s vašeg računa.

10.           Bodove na prethodno opisani način možete stjecati za vrijeme trajanja Programa, osim ako ga Klijent produlji ili na drugi način izmijeni.   

F.             Zamjena Bodova 

1.              Klijent zadržava pravo izmjene vrijednosti Bodova iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Programa. Sami snosite odgovornost za točnost i ažurnost podataka. Svaka konverzija Bodova je konačna. 

2.              Bodovi se moraju  zamjeniti unutar godinu dana, i unutar Klijentovog tržišta, u protivnom im rok istječe. Svaki dodijeljen i deponiran Bod koji se na vašem računu nađe po isteku gore opisanog roka bit će izgubljen bez prava na nadoknadu.

3.              Nezamjenjeni  Bodovi istječu ako tijekom 180 dana ne steknete nove Bodove, a nakon toga Klijent, uz prethodnu najavu ili bez nje, može zatvoriti vaš programski račun.

G.            Izmjene, otkazivanje i zatvaranje računa

1.              Klijent zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku skratiti, produljiti trajanje, izmijeniti, obustaviti ili otkazati Program. Klijent također zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti bilo koji uvjet ili odredbu koja je ovdje navedena, čak i ako te promjene mogu utjecati na vašu mogućnost prikupljanja i korištenja Bodova. Izmjene između ostaloga mogu uključivati metode kojima se ostvaruju Bodovi, iznos Bodova koji se stječe za svaku radnju, broj Bodova koji se otkupljuje putem Programa, kao i sve opcije koje su vam dostupne u pogledu vašeg računa.

2.              Klijent zadržava pravo u svakom trenutku i iz bilo kojeg razloga, uz prethodnu obavijest ili bez nje, obustaviti Program, čak i ako te promjene mogu utjecati na vašu mogućnost prikupljanja i korištenja Bodova. Klijent zadržava pravo prema isključivu vlastitom nahođenju zatvoriti račun. U slučaju obustavljanja Programa ili zatvaranja vašeg računa, ako se tome ne protivi ništa navedeno u ovim Uvjetima, imat ćete barem 30 dana od datuma objave obustavljanja Programa ili zatvaranja vašeg računa za zamjenu vaših Bodova. Po otkazivanju Programa, bez obzira na mogućnost da u dopuštenom roku zamjenite svoje Bodove, smjesta prestaje pravo korištenja Programa i prikupljanja Bodova

3.              Sve promjene koje Klijent uvede stupaju na snagu odmah po obavijesti o njima koja se može dati objavom na mrežnim stranicama o Bodovima ili elektroničnom poštom. Nastavak sudjelovanja u Programu predstavlja vaše prihvaćanje svih promjena ovih Uvjeta. Sami snosite odgovornost za daljnje informiranje o bilo kakvim promjena ovih Uvjeta koje bi Klijent mogao uvesti. Aktualna verzija ovih Uvjeta bit će dostupna na   www.moebelix.hr/c/agb  i zamjenjuje sve prethodne verzije Uvjeta.

H.            Opći uvjeti

1.              Na ovaj Program i sve podatke koje primimo od trenutka vaše prijave u Program primjenjuju se Opći uvjeti o poslovanju.  Također, osobni podaci mogu se koristiti za: (a) kontakt s vama u pogledu Programa, odnosno (b) ako odaberete mogućnost primanja dodatnih informacija, za slanje tih dodatnih informacija vama. Imate pravo pristupa, povlačenja i ispravljanja vlastitih osobnih podataka. To možete zatražiti slanjem poruke na: http://www.moebelix.hr/contact/general

2.              Klijent zadržava pravo obustave vaših povlastica sudjelovanja ako poduzmete bilo kakve prijevarne aktivnosti ili se Programom koristite na način nespojiv s ovim Uvjetima odnosno zakonima, statutima ili uredbama. Obustava povlastica sudjelovanja može dovesti do gubitka svih prikupljenih Bodova. Osim obustave povlastica sudjelovanja, Klijent također ima pravo poduzeti odgovarajuće administrativne i/ili pravne radnje, uključujući kazneno gonjenje, koje prema vlastitom nahođenju smatra potrebnim.

3.              Izlazak iz Programa dovodi do gubitka svih prikupljenih Bodova. Korisnici koji se odluče za izlazak, a potom za ponovnu prijavu u Program tretirat će se kao novi korisnici Programa. Bodovi su neprenosivi.

4.              Program je otvoren samo za pojedince. U Programu ne mogu sudjelovati organizacije, udruge i druge grupacije. Postupak kojim bilo koji pojedinac, organizacija ili grupacija uputi, potakne ili dopusti pojedincima da se koriste jedinstvenim računom u svrhu prikupljanja bodova za zajedničku uporabu smatra se prijevarom.

5.              Bodovi nisu vaše vlasništvo te ih Klijent u bilo kojem trenutku može ukinuti, kao što je ovdje navedeno. Bodovi se ne mogu prenositi niti dodjeljivati, a nisu prenosivi ni nakon smrti u okviru predmeta iz obiteljskih odnosa niti drukčije po sili zakona. Bodovi stečeni u Programu nisu valjani, niti se mogu koristiti u kombinaciji s bilo kojim drugim programom Klijenta  i trećih osoba.

6.              Klijent ne snosi odgovornost za bilo kakve neispravne i netočne podatke koje vi date za vrijeme sudjelovanja u Programu.

7.              Sva pitanja i sporove u pogledu prihvatljivosti za sudjelovanje u Programu, stjecanja ili iskupa bodovi, odnosno vašeg pridržavanja ovih Uvjeta riješit će Klijent isključivo prema vlastitom nahođenju.

I.               Ograničenje odgovornosti

1.              Klijent ne snosi odgovornost za neispravnu ili netočnu transkripciju podataka, za poteškoće povezane s bilo kakvom opremom ili programiranjem u vezi s Programom ili opremom ili programiranjem kojim se vi koristite, kao ni za ljudske pogreške, prekide, vrijeme nedostupnosti, brisanje, ispuštanje, kvarove ili pad bilo koje telefonske mreže ili elektroničkog prijenosa, za poteškoće u vezi s računalnom opremom, softverom, nemogućnošću pristupa mrežnim stranicama ili internetskih usluga, kao ni za bilo kakve tehničke i netehničke greške i kvarove. KLIJENT TE NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA MAJKE I KĆERI, PRIDRUŽENA DRUŠTVA TE NJIHOVI ZASTUPNICI I AGENCIJE, DOBAVLJAČI I DRUGA DRUŠTVA UKLJUČENA U RAZVOJ ILI IZVEDBU PROGRAMA („OSOBE OSLOBOĐENE ODGOVORNOSTI“) NI U KOJEM SLUČAJU, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA U SLUČAJU OBIČNE NEPAŽNJE, NE SNOSE ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ PROGRAMA, ODNOSNO ROBA I PREDMETA KOJI SE NUDE PUTEM PROGRAMA, ČAK I AKO BILO KOJA ILI SVA NAVEDENA DRUŠTVA TE NJIHOVI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI BUDU OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI DOTIČNIH ODŠTETA. AKO VAM KLIJENT NEPROPISNO NE ODOBRI NEKI BOD, NJEGOVA ODGOVORNOST SE OGRANIČAVA NA PROTUVRIJEDNOST IZNOSA BODA. SUDJELOVANJEM U PROGRAMU ODRIČETE SE SVAKOGA PRAVA PODIZANJA BILO KAKVA ODŠTETNOG ZAHTJEVA ILI TUŽBE U VEZI S TIM PITANJIMA PRED BILO KOJIM TIJELOM PO ISTEKU GODINE DANA OD PRVOG NASTANKA SVAKE TAKVE RADNJE, DOGAĐAJA, STANJA ILI PROPUSTA NA KOJIMA SE DOTIČNI ODŠTETNI ZAHTJEV ILI TUŽBA ZASNIVA. Klijent, kao ni njegovi zajednički pothvati, dužnosnici, direktori, zaposlenici, dioničari, promotivne agencije, zastupnici, sljednici, punomoćnici i pružatelji usluga ne snose odgovornost za bilo kakve proizvode i usluge koji se nude trećim osobama.  OSOBE OSLOBOĐENE ODGOVORNOSTI OSOBITO SE NE SMATRAJU ODGOVORNIMA ZA BILO KAKVE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, IZJAVE I JAMSTVA U POGLEDU PROIZVODA I/ILI USLUGA KOJI SE NUDE TREĆIM OSOBAMA, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNA JAMSTVA ZA TRŽNOST ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU TE IMPLICITNA JAMSTVA KOJA PROIZLAZE IZ BILO KAKVE PRODAJE (PROIZVODA) ILI TIJEKOM PRUŽANJA (USLUGE).  Pristajete na to da se pouzdajete isključivo u proizvođačka jamstva, ako ona postoje, za bilo kakve proizvode koji se iskupljuju putem ovog Programa.

Kao uvjet sudjelovanja u ovom Programu, pristajete da će se:

(1) svi sporovi, odštetni zahtjevi i razlozi za tužbu koji mogu proizaći iz ovog Programa ili u vezi s njime, kao i svi Bodovi ostvareni putem Programa, rješavati zasebno, bez pribjegavanja bilo kakvom obliku zajedničke tužbe za naknadu štete pokušat će se riješiti mirenjem/medijaciojm uz angažiranje izmiritelja/medijatora s liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore; ne budu li spomenuti sporovi riješeni mirenjem/medijaciji u roku od 60 dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u daljnjem roku o kojem se strane dogovore, strane se obvezuju konačno ih riješiti arbitražom pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore u skladu s važećim pravilnikom o arbitraži (Zagrebačkim pravilima uz sudjelovanje jednog arbitra, na hrvatskom jeziku te uz primjenu hrvatskoga prava), pri čemu će se tužba ili druga pravna radnja kojom se pokreće spor koja bi bila uložena prije okončanja mirenja (medijacije), smatrat će se preuranjenom;

(2) svaki odštetni zahtjev, presuda i dodijeljena odšteta bit će ograničeni na iznos stvarno nastalih i plaćenih troškova, uključujući troškove povezane sa sudjelovanjem u ovom Programu;

(3) ni u kojem slučaju nećete moći zatražiti povrat te se ovime odričete svih prava na zahtjev za isplatom kaznenih, slučajnih i posljedičnih odšteta, osim stvarno nastalih i isplaćenih troškova, a odričete se i svakoga prava da se odštete multipliciraju ili na drugi način uvećavaju.

2.              Na sve probleme i pitanja koja se tiču sastavljanja, važenja, tumačenja i provedivosti ovih Uvjeta, kao i vaših ili Klijentovih prava i obveza  u vezi s Programom, primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske.

3.              Ovi Uvjeti predstavljaju cjelovit sporazum između sudionika Programa i Klijenta koji se tiče njihova predmeta te zamjenjuju sve prethodne i druge dogovore, sporazume, pregovore i razgovore, bilo u usmenom ili pisanom obliku, u pogledu predmeta Uvjeta. Nikakvo odustajanje od bilo koje odredbe ovih Uvjeta neće predstavljati niti će se smatrati odustajanjem od drugih odredaba Uvjeta (bile one slične ili ne), a odustajanje neće predstavljati trajno odustajanje osim ako je tako izričito navedeno.

4.              Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nevažeća ili neprovediva od strane mjerodavnoga suda, takva će se odredba izuzeti od ostatka Uvjeta, koji inače u cijelosti ostaju na snazi.

5.              Ništa iz ovih Uvjeta ne može se smatrati kao da isključuje ili ograničava bilo koje vaše zakonsko pravo kao potrošača.